skip to content
Primary navigation

Kev mus kawm ntawv

Kom tsim nyog tau cov nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tsum khoom mus ua hauj lwm thiab yeej nrhiav hauj lwm. Qhov no txhais tau tias:

  • Tsis muaj ib yam dab tsi cheem kom koj tsis txhob mus ua hauj lwm yog tias muaj ib txoj hauj lwm muab rau koj, thiab;
  • Koj yeej nrhiav cov hauj lwm txhua lub lim tiam uas phim rau koj cov txuj ci.

Rau qee cov neeg uas mus kawm ntawv – tshwj xeeb yog kawm ntawv thawm hnub – txhais tau tias lawv tsis khoom mus ua hauj lwm los sis lawv tsis tshua nrhiav hauj lwm tiag. Rau lwm cov neeg, lawv lub sij hawm kawm ntawv yuav yooj yim dua thiab lawv yuav muaj caij nrhiav hauj lwm txhua lub lim tiam (thiab pib ua hauj lwm tam sis yog tias muaj txoj hauj lwm). Koj txoj kev tsim nyog tau cov nyiaj poob hauj lwm yog nyob ntawm koj qhov xwm txheej.

Thaum pib ua ntawv thov nyiaj thiab, thiab txhua lub lim tiam hais kom tau nyiaj, koj yuav tsum qhia rau peb yog tias koj mus kawm ntawv. Koj yuav tsum qhia rau peb seb kev kawm ntawv cuam tshuam li cas rau koj txoj kev ua hauj lwm thiab kev nrhiav hauj lwm ua. Neeg ua hauj lwm yuav siv cov ncauj lus no los txiav txim txog koj txoj kev tsim nyog tau cov nyiaj poob hauj lwm.

Vim txhua tus neeg qhov xwm txheej sib txawv me ntsis, peb thiaj txhawb txhua tus uas poob hauj lwm kom thov cov nyiaj poob hauj lwm. Tsis txhob txiav txim koj tus kheej tias tej zaum koj twb tsis tsim nyog tau nyiaj pab. Txoj cai yuav cov nyom thiab koj yeej TSIS paub tias koj yuav thov hlo li.

Kev tsim nyog tau PUA rau cov neeg kawm ntawv qib high school

Txoj cai CARES Act tsim muaj ntau txoj kev pab tshiab, uas tsoom fwv teb chaws muab nyiaj pab txhawb rau kom pab cov neeg uas ntsib tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19.

Ib txoj kev pab ntawm no, Pandemic Unemployment Assistance (Nyiaj Poob Hauj Lwm Vim Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb) (PUA), muaj rau cov neeg uas:

  1. Tsis tsim nyob tau cov nyiaj poob hauj lwm qub
  2. Poob hauj lwm vim yog tus kab mob COVID-19
  3. Nrhiav hauj lwm raws lub xeev cov kev cai thiab lwm cov kev tsim nyog tau kev pab

Raws li Minnesota txoj cai dhau thaum 1998, raws txoj cai cov neeg kawm ntawv qib high school yeej tsis tsim nyog tau cov nyiaj poob hauj lwm ib txwm muaj. Tiam sis, raws li tsev hais plaub txiav txim tsis ntev no, qee cov neeg kawm ntawv qib high school yuav tsim nyo tau cov nyiaj PUA rau tam sim no.

back to top