skip to content
Primary navigation

Minnesota Unemployment Insurance – Xeev MN Pob Nyiaj Thov Pab Thaum Poob Haujlwm

COVID-19

Yog tias COVID-19 cuam tshuam rau koj txoj hauj lwm, hu rau Chaw Pov Hwm Nyiaj Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance (UI)) Kev Pab Neeg Qhua thaum cov Hnub Zwj Kuab (Fridays), thaum 8:00 teev sawv ntxov txog 4:30 tav su mus thov cov nyiaj poob hauj lwm. Peb yuav muaj tus neeg txhais lus rau koj. Peb xav pab koj.

Sim xyuas cov chaw muab kev pab no kom thov tau nyiaj saum huab cua (Zwj Hnub (Sunday) txog Zwj Kuab (Friday) thaum 6:00 teev sawv ntxov txog 8:00 teev tsaus ntuj).

  1. Kev txuas mus siv Google Translate: Google muaj txoj kev txhais lus rau qhov chaw koj mus txheeb nrhiav saum huab cua. Txoj kev no yuav cia li txhais cov lus ntawm qhov vas sab. Kom rub thiab siv tau txoj kev no, koj yuav tau siv qhov chaw txheeb nrhiav saum huab cua Google Chrome (rub siv dawb). Mus rau qhov txuas siv
  2. Google Translate txoj kev txhais lus saum huab cua: Koj puav leej luam thiab theej tau lo lus ntawm Tsab Ntawv Thov Nyiaj Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance Application) mus rau Google Translate qhov vas sabe. https://translate.google.com/
  3. Yandex Translate: Koj puav leej luam thiab theej tau lo lus ntawm Tsab Ntawv Thov Nyiaj Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance Application) mus rau Yandex txoj kev txhais lus. https://translate.yandex.com/

Zoosiab txaistos koj tuaj rau hauv Xeev MN qhov chaw thov pob nyiaj thaum poob haujlwm. Lub website no yog lub website uas muaj cov ncaujlus teev txog kev thov pob nyiaj poob haujlwm nyob rau hauv xeev Minnesota.

Pob nyiaj poob haujlwm yog tsoomfwv ib txoj kev pab rau koj thaum koj poob koj txoj haujlwm losyog koj cov sijhawm ua haujlwm raug txo lawm.

Qhov kev pab no yuav pab nyiaj rau koj nyob rau sijhawm koj tseem nrhiav txoj haujlwm tshiab. Cov nyiaj no yuav los hloov ibfeem ntawm cov nyiaj uas koj ua haujlwm tau thiab tsuas muab pab rau koj ib ncua sijhawm xwb.

Peb yuav nyob nov pab rau koj!

Hu rau peb yog koj muaj lus nug los yog xav tau kev pab. Peb pom zoo kom cov neeg hu tuaj ua raws cov nram no thiaj tham tau nrog ib tug neeg sawv cev txais tos pab qhua yooj yim dua thaum lub caij muaj tus kab mob COVID-19:

  • Hu rau hnub yog raws li cov sij hawm teem muaj nram no. Peb pom zoo kom hu ua ntej 2:00 teev tav su, vim tias nws muaj feem uas peb yuav txais tsis tau koj tsab xov tooj hu tuaj yog nws tseem raug tos yuav txais rau tom qab lub sij hawm ntawd.
  • Npaj siab tos thiaj tham tau nrog ib tug neeg sawv cev txais tos. Peb yuav txais ntau tsab xov tooj uas npaj tsis txog tias yuav muaj. Thaum twg muab koj tos lawm, koj raug muab tso ua kab tos, nyob twj ywm hauv xov tooj tos. Muab khwb thiab rov hu tuaj ces koj yuav raug muab pov tuaj rau nram qab dua.
  • Yog koj hu tuaj thiab hnov lub suab xov tooj tsis khoom teb, tos ib pliag thiab rov hu tuaj dua. Yog hnov lub xov tooj nrov tsis khoom teb, nws txhais tau tias cov neeg tos puv lawm thiab peb tsis muaj peev xwm ntxiv neeg tos rau. Thaum twg yog koj txog qhov tos lawm, nyob twj ywm tos.

Cov teeb meem nrog cov los lus txuas password

Zwj Hli (Monday) - Zwj Kuab (Friday)
8:00 teev sawv ntxov txog 4:30 tav su

Muaj lus nug txog qhov account 

Zwj Hli (Monday) - Zwj Teeb (Thursday)
8:00 teev sawv ntxov txog 2:00 teev tav su

Thov nyiaj hauv xov tooj

Hnub Zwj Kuab (Friday)
8:00 teev sawv ntxov txog 4:30 tav su

651-296-3644 cheeb tsam hauv Nroog Ntxaib
877-898-9090 Tawm sab nraum cheeb tsam Nroog Ntxaib
866-814-1252 TTY rau cov neeg muaj teeb meem tsis hnov lus

Yog koj xav tau ibtug neeg txhaislus, qhia rau tus sawvcev txog koj hom lus uas koj hais thiab mam li nrhiav ibtug neeg txhaislus pab rau koj. Koj yuav tau tos ob-peb feeb thaum tseem nrhiav tus neeg txhaislus.

Kom paub ntau dua ntxiv tias yuav txuas tham nrog tau rau ibtug neeg sawvcev, saib mus rau ntawm Tau Cov Lus Teb rau Koj Cov Lus Nug Txog Nyiaj Poob Hauj Lwm.

back to top